09:34 EST Thứ sáu, 27/11/2020
img_1523_1.jpg logo-truong.jpg img_2208.jpg img_2148.jpg img_1530.jpg img_2101.jpg img_2144.jpg img_1167_2.jpg

Liên kết Website

Trang nhất » Tin tức » GÓC 3 CÔNG KHAI

CSVC - HỌC SINH - ĐỘI NGŨ CBVC

Thứ hai - 18/02/2019 02:25
1. Cơ sở vật chất
V. Phòng học Đơn vị
 tính
Mã số Tổng số Công lập Tư thục
Tổng số Kiên cố  Bán
kiên cố
Tạm Tổng số Kiên cố  Bán
kiên cố
Tạm Tổng số Kiên cố  Bán
kiên cố
Tạm
  A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1. Phòng học  phòng 160 11 11     11 11            
5.2. Phòng học nhờ, mượn  phòng 161                        
5.3. Phòng học bộ môn  phòng 162 1 1     1 1            
  Trong đó:                            
     - Tin học phòng 163                        
     - Ngoại ngữ phòng 164                        
     - Vật lý/Hóa/ Sinh phòng 165 1 1     1 1            
     - Công nghệ phòng 166                        
     -  Âm nhạc phòng 167                        
5.4. Phòng phục vụ học tập phòng 168                        
  Trong đó:                            
   - Thư viện phòng 169 1     1 1     1        
   - Phòng thiết bị giáo dục phòng 170 1     1 1     1        
   - Phòng GD rèn luyện thể chất/nhà đa năng phòng 171                        
   - Phòng hỗ trợ GD khuyết tật học hòa nhập phòng 172                        
5.5. Phòng khác phòng 173                        
   - Phòng hoạt động Đoàn-Đội phòng 174 1     1 1     1        
   - Phòng truyền thống   phòng 175 1     1 1     1        
   - Phòng Y tế học đường phòng 176 1     1 1     1        
                               
2. Học sinh
III.  Học sinh  Đơn vị tính Mã số Tổng số Công lập Tư thục
Tổng số Nữ Dân tộc thiểu số Tổng số Nữ Dân tộc thiểu số Tổng số Nữ Dân tộc thiểu số
Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ
  A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.1.   Tổng quy mô người 82 333 214 276 182 333 214 276 182        
3.2.  Quy mô chia theo vùng:      333 214 276 182 333 214 276 182        
    - Trung du, đồng bằng, thành phố người 83                        
    - Miền núi vùng sâu, hải đảo người 84 333 214 276 182 333 214 276 182        
  Trong đó : Học sinh ở khu vực thành thị  người 85                        
3.3.  Quy mô chia ra theo lớp     333 214 276 182 333 214 276 182        
   - Học sinh lớp 10 người 86 117 78 93 67 117 78 93 67        
   - Học sinh lớp 11 người 87 115 73 89 55 115 73 89 55        
   - Học sinh lớp 12 người 88 101 63 94 60 101 63 94 60        
3.4.  Quy mô chia ra theo độ tuổi      333 214 276 182 333 214 276 182        
   - Dưới 15 tuổi người 89                        
   - 15 tuổi người 90 106 73 84 62 106 73 84 62        
   - 16 tuổi người 91 110 71 86 54 110 71 86 54        
   - 17 tuổi người 92 93 61 84 57 93 61 84 57        
   - Trên 17 tuổi   người 93 24 9 22 9 24 9 22 9        
    Trong đó học sinh đi học đúng tuổi     289 196 237 165 289 196 237 165        
   - Học sinh 15 tuổi học lớp 10 người 94 106 73 84 62 106 73 84 62        
   - Học sinh 16 tuổi học lớp 11 người 95 104 68 80 51 104 68 80 51        
   - Học sinh 17 tuổi học lớp 12 người 96 79 55 73 52 79 55 73 52        
3.5.    Trong tổng quy mô có:      333 214 276 182 333 214 276 182        
   - Học sinh mới tuyển đầu cấp người 97 117 78 93 67 117 78 93 67        
   - Học sinh lưu ban năm học trước đang học lại trong năm học này người 98                        
   - Học sinh học 2 buổi/ngày người 99 333 214 276 182 333 214 276 182        
   - Học sinh dân tộc nội trú người 100 333 214 276 182 333 214 276 182        
   - Học sinh khuyết tật học hòa nhập người 101                        
     Trong đó :                            
     + Khuyết tật về nhìn người 102                        
     + Khuyết tật về nghe, nói người 103                        
     + Khuyết tật về trí tuệ người 104                        
     + Khuyết tật về vận động người 105                        
     + Khuyết tật thần kinh, tâm thần người 106                        
   - Học sinh khuyết tật học chuyên biệt người 107                        
      Trong đó :                            
     + Khuyết tật về nhìn người 108                        
     + Khuyết tật về nghe, nói người 109                        
     + Khuyết tật về trí tuệ người 110                        
     + Khuyết tật về vận động người 111                        
     + Khuyết tật thần kinh, tâm thần người 112                        
   - Học sinh học tin học người 113 333 214 276 182 333 214 276 182        
   - Học sinh được tư vấn giáo dục hướng nghiệp người 114                        
3.6.  Học sinh thuộc đối tượng chính sách người 115 333 214 276 182 333 214 276 182        
3.6.1  Học sinh được miễn học phí người 116 333 214 276 182 333 214 276 182        
3.6.2  Học sinh được giảm học phí người 117                        
3.6.3  Học sinh được hỗ trợ chi phí học tập người 118                        
3.6.4 - Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ học tập người 119                        
3.6.5  Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo  người 120 6 5 6 5 6 5 6 5        
 …   …                            
                               
3. Đội ngũ CBVC
IV.  Cán bộ quản lý, Giáo viên, Nhân viên Đơn vị
 tính
Mã số Tổng số Công lập Tư thục
Tổng số Nữ  Dân tộc
thiểu số
Tổng số Phân loại  Nữ  Dân tộc
thiểu số
Tổng số Nữ  Dân tộc
thiểu số
Viên chức. Hợp đồng lao động
Tổng số Nữ HĐLV không xác định thời hạn HĐLV xác định thời hạn Tổng số Nữ Tổng số Nữ
  A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Tổng số người 121 48 28 11 6 48 34   14 28 11 6        
4.1.  Cán bộ quản lý người 122 3   1   3 3       1          
4.1.1. Hiệu trưởng người 123 1       1 1                  
  Chia theo trình độ đào tạo     1       1 1                  
     - Đại học sư phạm người 124                              
     - Đại học và có chứng chỉ BDNVSP người 125                              
     - Thạc sĩ người 126 1       1 1                  
     - Tiến sĩ   người 127                              
     -  Khác người 128                              
4.1.2. Phó hiệu trưởng người 129 2   1   2 2       1          
   Chia ra theo vùng:                                   
     - Trung du, đồng bằng, thành phố người 130 2   1   2 2       1          
     - Miền núi vùng sâu, hải đảo người 131                              
  Chia theo trình độ đào tạo     2   1   2 2       1          
     - Đại học sư phạm người 132 2   1   2 2       1          
     - Đại học và có chứng chỉ BDNVSP người 133                              
     - Thạc sĩ người 134                              
     - Tiến sĩ   người 135                              
     -  Khác người 136                              
4.2 . Giáo viên người 137 29 17 7 4 29 25   4 17 7 4        
  Chia theo trình độ đào tạo     29 17 7 4 29 25   4 17 7 4        
     - Đại học sư phạm người 138 27 17 7 4 27 23   4 17 7 4        
     - Đại học và có chứng chỉ BDNVSP người 139                              
     - Thạc sĩ người 140 1       1 1                  
     - Tiến sĩ   người 141                              
     -  Khác người 142 1       1 1                  
  Chia theo độ tuổi     29 17 7 4 29 25   4 17 7 4        
     - Dưới 29 tuổi người 143 6 6 1 1 6 2   4 6 1 1        
     - Từ 30 - 39 tuổi người 144 19 11 5 3 19 19     11 5 3        
     - Từ 40 - 49 tuổi người 145 4   1   4 4       1          
     - Từ 50 - 54 tuổi người 146                              
     - Từ 55 - 59 tuổi người 147                              
     - 60 tuổi  người 148                              
4.3.  Nhân viên  người 149 16 11 3 2 16 6   10 11 3 2        
  Chia ra :                                   
     - Nhân viên thư viện người 150 1 1 1 1 1 1     1 1 1        
     - Nhân viên thiết bị, thí nghiệm người 151 1   1   1 1       1          
     - Nhân viên công nghệ thông tin người 152 1       1 1                  
     - Nhân viên kế toán người 153 1       1     1              
     - Nhân viên thủ quỹ người 154                              
     - Nhân viên văn thư người 155 1 1     1 1     1            
     - Nhân viên y tế người 156 1 1     1 1     1            
     - Nhân viên hỗ trợ GD khuyết tật người 157                              
     - Nhân viên giáo vụ người 158 1 1     1 1     1            
     - Nhân viên  kiêm nhiều việc người 159                              
4. Tài chính
  Chỉ tiêu Đơn vị
 tính
Mã số Quyết toán chi NSNN
(năm tài chính n-1)
Chi NSNN (năm tài chính n)
Dự toán Ước thực hiện 
  A B   1 2 3
II Chi thường xuyên  triệu đồng 15 8.020,00 7.062,00 7.062,00
4  Giáo dục Trung học phổ thông triệu đồng 40 8.020,00 7.062,00 7.062,00
4.1 Chia theo nguồn:     8.020,00 7.062,00 7.062,00
4.1.1 Nguồn NSNN triệu đồng 41 8.020,00 7.062,00 7.062,00
4.1.2 Nguồn phí, lệ phí để lại triệu đồng 42      
4.1.3 Nguồn khác triệu đồng 43      
4.2 Chia theo nhóm chi:      8.020,00 7.062,00 7.062,00
4.2.1 Chi thanh toán cá nhân triệu đồng 44 7.143,00 6.290,00 6.290,00
4.2.2 Chi hàng hóa dịch vụ triệu đồng 45 826,00 727,00 727,00
4.2.3 Chi hỗ trợ và bổ sung triệu đồng 46      
4.2.4 Các khoản chi khác triệu đồng 47 51,00 45,00 45,00
6  Đào tạo khác trong nước triệu đồng 56      
6.1 Chia theo nguồn:          
6.1.1 Nguồn NSNN triệu đồng 57      
6.1.2 Nguồn phí, lệ phí để lại triệu đồng 58      
6.1.3 Nguồn khác triệu đồng 59      
6.2 Chia theo nhóm chi:           
6.2.1 Chi thanh toán cá nhân triệu đồng 60      
6.2.2 Chi hàng hóa dịch vụ triệu đồng 61      
6.2.3 Chi hỗ trợ và bổ sung triệu đồng 62      
6.2.4 Các khoản chi khác triệu đồng 63      
7  Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức triệu đồng 64      
7.1 Chia theo nguồn:          
7.1.1 Nguồn NSNN triệu đồng 65      
7.1.2 Nguồn phí, lệ phí để lại triệu đồng 66      
7.1.3 Nguồn khác triệu đồng 67      
7.2 Chia theo nhóm chi:           
7.2.1 Chi thanh toán cá nhân triệu đồng 68      
7.2.2 Chi hàng hóa dịch vụ triệu đồng 69      
7.2.3 Chi hỗ trợ và bổ sung triệu đồng 70      
7.2.4 Các khoản chi khác triệu đồng 71      

Tác giả bài viết: Tổ Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thành viên

Khảo sát

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bạn là :

Học sinh

Cựu học sinh

Thầy Cô giáo

Cựu giáo viên

Phụ huynh học sinh

Khách

Thời khóa biểu

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 826

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28005

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1187629